Bộ ba nguyên tố Code trong C++ và Pascal

Like Tweet Pin it Share Share Email

Cho số tự nhiên N (N ≤ 109).

Hãy lập trình tìm tất cả bộ ba số nguyên tố x, y, z thỏa mãn:

INPUT

 • Một số nguyên dương N duy nhất

OUTPUT

 • Gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa một bộ ba số nguyên tố tìm được. Trong trường hợp không tìm được bộ ba số nguyên tố thỏa mãn đề bài thì đưa ra -1.

Ví dụ:

INPUT OUTPUT
30 2 3 13

2 5 29

10 -1

 code trong C++

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

bool kt(int x)
{
  if (x<2) return 0;
  for (int j=2;j<=sqrt(x);j++)
    if (x%j==0) return 0;
  return 1;
}
int main()
{
  ios_base::sync_with_stdio(0);
  cin.tie(0);
  cout.tie(0);
  freopen("DPRIME3.inp","r",stdin);
  freopen("DPRIME3.out","w",stdout);
	int n;
  cin>>n;
  int d=0;
  for (int y=3;y<=sqrt(n);y++)
    if (kt(y)==1)
  {
    int z=y*y+4;
    if (kt(z)==1&&z<=n)
    {
      d++;
      cout<<2<<" "<<y<<" "<<z<<endl;
    }
  }
  if (d==0) cout<<-1;
  return 0;
}

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *