Đếm số lượng nguyên tố – Code trong C++ và Pascal

Like Tweet Pin it Share Share Email

Cho M truy vấn, mỗi truy vấn gồm 2 giá trị li, ri (1 ≤ li ≤ ri ≤ 106).

Với mỗi truy vấn bạn phải trả lời câu hỏi: có bao nhiêu số nguyên tố thuộc đoạn [li,ri].

INPUT: COUNTPRI.INP

  • Dòng 1 chứa M (1 ≤ M ≤ 106)
  • M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số li và ri.

OUTPUT: COUNTPRI.OUT

  • Mỗi dòng chứa 1 câu trả lời tương ứng với truy vấn trong input.

Ví dụ:

COUNTPRI.INP COUNTPRI.OUT
3

4 10

7 20

2 30

2

5

10

Code trong C++

 

Code trong Pascal

Comments (2)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *