Bài toán trực nhật – Minh họa bằng C++ và Pascal

Like Tweet Pin it Share Share Email

Ở một lớp học có n học sinh. Mỗi bạn đều phải trực nhật và cứ sau một số y ngày nhất định bạn đó mới phải trực nhật lại. Biết rằng xuất phát điểm ban đầu tất cả sẽ đều trực nhật vào ngày đầu tiên. Bạn hãy giúp lớp trưởng tính xem sau bao nhiêu ngày thì tất cả các bạn mới lại cùng nhau trực nhật và khi đó mỗi bạn đã trực nhật bao nhiêu lần.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên n (2 <= n < 100)
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên y . (1 <= y < 100)

Dữ liệu ra:

  • Dòng đâu tiên ghi ra số ngày mà tất cả cùng nhau trực nhật lại.
  • Dòng thứ hai chứa n số là số lần một bạn đã trực nhật cho tới lúc tất cả cùng trực nhật

Ví dụ:

tn.inp tn.out
3

2 3 4

12

6 4 3

Code bằng C++

 

Code bằng Pascal

 

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *